Rajasthan State Seeds Corporation Limited

Sr.No. Name Post
1. Shri Shambhu Singh Khetasar Chairman
2. Smt. Anuprerna Singh Kuntal Managing Director
3. Shri Vikash Sitaram Bhale Director
4. Shri Kapoor Chand Sharma Director
5. Shri Dinesh Kumar Sharma Director
6. Shri Vijay Pal Singh -I Director
7. Shri Vinod Kumar Gaur Director
8. Shri Madhusudan Sharma Director
9. Dr. Abhay Kumar Mehta Director
10. Dr. Shankar Lal Godara Director
11. Shri  Manjeet Singh Sandhu Director
12. Shri Narayan Singh Rathore Director
13. Shri Kailash Chandra Sharma Director
14. Shri Gopal Singh Director