Rajasthan State Seeds Corporation Limited

Sr. No

Name

Tenure of work

1.

Shri S.P. Vishnoi

28-03-1978 to 11-05-1979

2.

Shri Tej Kumar

08-06-1979 to 26-12-1980

3.

Shri Rajendar Jain

01-01-1981 to 03-01-1983

4.

Shri Mahindra Singh

03-01-1983 to 09-05-1984

5.

Shri Yatindra Singh

09-05-1984 to 28-05-1986

6.

Shri Ramakant Sharma

28-05-1986 to 30-01-1988

7.

Shri Yatindra Singh

21-01-1988 to 30-03-1988

8.

Shri B.L. Sharma

30-03-1988 to 19-07-1988

9.

Shri Hanuman Prasad

19-07-1988 to 26-12-1988

10.

Shri M.L. Mehata

26-12-1988 to 12-02-1993

11.

Shri M.K. Khanna

12-02-1993 to 31-07-1993

12.

Shri V.N. Bahadur

31-07-1993 to 11-04-1994

13.

Shri N.S. Sisodia

11-04-1994 to 14-10-1994

14.

Shri C.S. Rajan

14-10-1994 to 14-12-1998

15.

Shri N.R. Bhasin

14-12-1998 to 22-03-1999

16.

Shri Atul Kumar Garg

22-03-1999 to 25-10-1999

17.

Shrimati Krishna Bhatnagar

25-10-1999 to 24-02-2001

18.

Shri Dharma Singh Meena

24-02-2001 to 28-12-2002

19.

Shri Tulsiram Verma

28-12-2002 to 21-01-2004

20.

Shri Rajiv Maharishi

21-10-2004 to 29-06-2005

21.

Shri S. Ahmed

29-06-2005 to 21-01-2006

22.

Dr. Ratan LAl Jat

21-01-2006 to 23-12-2008

23.

Shri Ashish Bahuguna

03-02-2009 to 24-02-2009

24.

Shri S. Ahmed

25-02-2009 to 21-09-2010

25.

Shri R.K. Meena

21-09-2010 to 02-08-2011

26.

Shri D.B. Gupta

02-08-2011 to 14-05-2012

27.

Shri Dharmendra Rathore

15-05-2012 to 08-12-2013

28.

Shri Ashok Sampatram

27-12-2013 to 31-10-2015

29. Shri Kuldeep Ranka 27-11-2015 to 15.02.2016
30. Smt. Neelkamal Darbari 15.02.2016 to 16.11.2016
31. Shri Shambhu Singh Khetasar 19.11.2016 to 16.11.2018
32. Shri Vikas Sitaramji Bhale 12.12.2018 to 03.07.2019
33. Dr. Om Prakash 03.07.2019 to 01.03.2022
34. Shri Dheeraj Gurjar 01.03.2022 to 03.11.2023
35. Shri Prithvi 14.12.2023 to 10.01.2024
36. Shri Vaibhav Galeriya 25.01.2024 to Continuously